Persona 4 Dj - The End Of The World

Pairing: Narukami Yu/Souji Seta x Adachi Tohru

Author: Magaimono (esuki Chizuru)
Genres: Fantasy ,Josei ,Smut ,Yuri
Status: Ongoing