Mai-Hime Dj - Natsuki Ijiri

Pairing: Shizuru x Natsuki

Author: Kinokonabe Hinanjo (maitake)
Genres: Drama ,Shoujo ,Yuri
Status: Finished