Love Live! Dj - Koukyou No Ba De Furachina Koui Nado Mitomemasen!

Pairing: Maki x Nico

Author: Shittori Oblate (tamifuru)
Genres: Drama ,Shoujo ,Yuri
Status: Finished