Haikyu!! Dj - Date

Pairing: Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei

Author: Cinnamon (macho)
Genres: Shounen ,Smut ,Yuri
Status: Finished