Jitsu wa Watashi wa

Author: MASUDA Eiji
Genres: Comedy ,Fantasy ,Romance ,SchoolLife ,Shounen
Status: Ongoing
Chap 196
Chap 195
Chap 194
Chap 193
Chap 192
Chap 191
Chap 190
Chap 189
Chap 188
Chap 187
Chap 186
Chap 185
Chap 184
Chap 183
Chap 182
Chap 181
Chap 180
Chap 179
Chap 178
Chap 177
Chap 176
Chap 175
Chap 174
Chap 173
Chap 172
Chap 171
Chap 170
Chap 169
Chap 168
Chap 167
Chap 166
Chap 165
Chap 164
Chap 163
Chap 162
Chap 161
Chap 160
Chap 159
Chap 158
Chap 157
Chap 156
Chap 155
Chap 154
Chap 153
Chap 152
Chap 151
Chap 150
Chap 149
Chap 148
Chap 147
Chap 146
Chap 145
Chap 144
Chap 143
Chap 142
Chap 141
Chap 140
Chap 139
Chap 138
Chap 137
Chap 136
Chap 135
Chap 134
Chap 133
Chap 132
Chap 131
Chap 130
Chap 129
Chap 128
Chap 127
Chap 126
Chap 125
Chap 124
Chap 123
Chap 122
Chap 121
Chap 120
Chap 119
Chap 118
Chap 117
Chap 116
Chap 115
Chap 114
Chap 113
Chap 112
Chap 111
Chap 110
Chap 109
Chap 108
Chap 107
Chap 106
Chap 105
Chap 104
Chap 103
Chap 102
Chap 101
Chap 100
Chap 99
Chap 98
Chap 97
Chap 96
Chap 95
Chap 94
Chap 93
Chap 92
Chap 91
Chap 90
Chap 89
Chap 88
Chap 87
Chap 86
Chap 85
Chap 84
Chap 83
Chap 82
Chap 81
Chap 80
Chap 79
Chap 78
Chap 77
Chap 76
Chap 75
Chap 74
Chap 73
Chap 72
Chap 71
Chap 70
Chap 69
Chap 68
Chap 67
Chap 66
Chap 65
Chap 64
Chap 63
Chap 62
Chap 61
Chap 60
Chap 59
Chap 58
Chap 57
Chap 56
Chap 55
Chap 54
Chap 53
Chap 52
Chap 51
Chap 50
Chap 49
Chap 48
Chap 47
Chap 46
Chap 45
Chap 44
Chap 43
Chap 42
Chap 41
Chap 40
Chap 39
Chap 38
Chap 37
Chap 36
Chap 35
Chap 34
Chap 33
Chap 32
Chap 31
Chap 30
Chap 29
Chap 28
Chap 27
Chap 26
Chap 25
Chap 24
Chap 23
Chap 22
Chap 21
Chap 20
Chap 19
Chap 18
Chap 17
Chap 16
Chap 15
Chap 14
Chap 13
Chap 12
Chap 11
Chap 10
Chap 9
Chap 8
Chap 7
Chap 6
Chap 5
Chap 4
Chap 3
Chap 2
Chap 1